Nota prawna

1. Warunki użytkowania serwisu
Wchodząc na ten serwis internetowy zgadzasz się przestrzegać niniejszych warunków użytkowania serwisu, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów miejscowych. Jeśli nie zgadzasz się z jakimikolwiek warunkami użytkowania serwisu, nie wolno Ci użytkować tego serwisu ani do niego wchodzić. Materiały zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym są chronione obowiązującym prawem autorskim oraz prawem dotyczącym znaków towarowych.

2. Licencja użytkowania
Udziela się pozwolenia na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) z serwisu Bactoforce wyłącznie do krótkotrwałego użytku osobistego, niekomercyjnego. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie prawa własności i w ramach niniejszej licencji nie wolno Ci:

A. modyfikować lub kopiować materiałów;

B. używać materiałów do celów komercyjnych lub udostępniać ich publicznie (dla celów komercyjnych lub niekomercyjnych);

C. podejmować prób dekompilacji lub odtworzenia kodu źródłowego dowolnego oprogramowania umieszczonego w serwisie Bactoforce;

D. usuwać z materiałów adnotacji dotyczących praw autorskich lub patentowych; lub

E. przekazywać materiałów innej osobie lub przenosić ich na jakikolwiek inny serwer metodą lustrzanego odbicia.

Niniejsza licencja automatycznie wygasa w przypadku naruszenia jakiegokolwiek z niniejszych ograniczeń i może zostać w dowolnym momencie wypowiedziana przez Bactoforce. Z chwilą odmowy przeglądania tych materiałów lub wypowiedzenia niniejszej licencji, musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w Twoim posiadaniu czy to w formie elektronicznej, czy drukowanej.

3. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji
Materiały umieszczone w serwisie internetowym są dostępne w stanie takim, w jakim są. Bactoforce nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych i niniejszym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek gwarancje, w tym, między innymi, domniemane gwarancje lub warunki zgodności z przeznaczeniem, nienaruszania praw autorskich lub naruszanie innych praw i im zaprzecza. Ponadto Bactoforce nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, przypuszczalnych wyników lub wiarygodności materiałów umieszczonych w naszym serwisie internetowym lub w jakikolwiek inny sposób odnoszących się do tych materiałów lub jakichkolwiek stron, do których odsyłacze umieszczono w naszym serwisie.

4. Ograniczenie odpowiedzialności
W żadnym wypadku Bactoforce lub jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, między innymi, szkody powstałe w wyniku utraty danych lub zysków lub ze względu na tymczasowe zaprzestanie działalności) wynikłe z tytułu użytkowania lub nieumiejętności użytkowania materiałów umieszczonych w serwisie internetowym Bactoforce, nawet jeśli Bactoforce lub upoważniony przedstawiciel Bactoforce został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód ustnie lub na piśmie. Ponieważ w niektórych jurysdykcjach nie zezwala się na ograniczenie odpowiedzialności z tytułu dorozumianych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu szkód ubocznych lub wynikowych, ograniczenia te mogą nie odnosić się do Ciebie.

5. Korekty i erraty
Materiały umieszczone w serwisie internetowym Bactoforce mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Bactoforce nie udziela gwarancji, że jakiekolwiek materiały umieszczone w naszym serwisie internetowym są dokładne, kompletne lub aktualne. Bactoforce może wprowadzać zmiany do materiałów umieszczonych w swoim serwisie internetowym w dowolnej chwili bez uprzedzenia. Bactoforce nie zobowiązuje się jednak do aktualizowania tych materiałów.

6. Linki
Firma Bactoforce nie zrewidowała wszystkich stron internetowych, do których odniesienia zamieszczono w naszym serwisie internetowym i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Zamieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza aprobaty takiej strony internetowej przez Bactoforce. Użytkownik wchodzi na takie strony internetowe na własne ryzyko.

7. Zmiany warunków użytkowania serwisu
Bactoforce może zrewidować warunki użytkowania niniejszego serwisu w dowolnej chwili bez uprzedzenia. Korzystając z tego serwisu internetowego, zgadzasz się przestrzegać aktualnej wersji warunków użytkowania serwisu.

8. Obowiązujące prawo
Wszelkie roszczenia dotyczące serwisu internetowego Bactoforce będą rozpatrywane zgodnie z prawem europejskim, z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach

Ogólne warunki użytkowania serwisu internetowego